Kvalitetsmålsetning

Vi i AxFlow vil alltid forsøke å forbedre vår servicegrad ved systematisk å samle inn erfaringer fra våre kunder, og sammen med våre leverandører benytte disse erfaringene i prosessen frem mot stadig bedre produkter og tjenester.

AxFlow er det naturlige knutepunktet mellom væskebehandlingsprodusenter og prosessindustrien.

Vi vil forsøke å levere de produkter og tjenester som i størst mulig grad dekker kundens faktiske behov til avtalt tid og kostnad. Vi vil bestrebe oss på å unngå unødig byråkrati på alle nivåer mellom oss selv og kunden.

Vi vil, for å nå våre kvalitetsmålsetninger, arbeide etter et kvalitetssikringssystem som er bygget opp i henhold til kravene i NS-ISO 9002. En person med nødvendig myndighet er utnevnt som ledelsens representant for å sikre at kvalitetskravene blir etterlevd i organisasjonen.

Ledelsen i AxFlow ser det som sin oppgave å opprettholde de ansattes motivasjon og kompetanse når det gjelder å nå bedriftens kvalitetsmålsetninger. Videre vil ledelsen, med regelmessige intervaller, kontrollere at kvalitetssikringssystemet brukes og at det fungerer som forutsatt.

AxFlows årlige gjennomgang har siden 2010 vært en del av årsrapporten for Axel Johnson International.