Kvalitetsmålsetning

Vi i AxFlow vil alltid forsøke å forbedre vår servicegrad ved systematisk å samle inn erfaringer fra våre kunder, og sammen med våre leverandører benytte disse erfaringene i prosessen frem mot stadig bedre produkter og tjenester

Vi vil forsøke å levere de produkter og tjenester som i størst mulig grad dekker kundens faktiske behov til avtalt tid og kostnad. Vi vil bestrebe oss på å unngå unødig byråkrati på alle nivåer mellom oss selv og kunden.

Vi vil, for å nå våre kvalitetsmålsetninger, arbeide etter et kvalitetssikringssystem som er bygget opp i henhold til kravene i NS-ISO 9002. En person med nødvendig myndighet er utnevnt som ledelsens representant for å sikre at kvalitetskravene blir etterlevd i organisasjonen.

Ledelsen i AxFlow ser det som sin oppgave å opprettholde de ansattes motivasjon og kompetanse når det gjelder å nå bedriftens kvalitetsmålsetninger. Videre vil ledelsen, med regelmessige intervaller, kontrollere at kvalitetssikringssystemet brukes og at det fungerer som forutsatt.