Tørrslampumpe

SK-pump-icon-large SK tørrslampumpe, en ny måte å flytte slam fra avvanningsenheter til deponi

Den trykkluftdrevne SK tørrslampumpen er spesielt produsert for transport av avvannet slam. Sluttprodukte av slammet etter sentrifugen blir sluppet porsjonsvis ned til SK pumpen, trykkluft settes til og deretter skytes slammet hele tolv meter vertikalt gjennom spesialtilpassede rør som ender i en silo. Fra denne siloen slippes slammet ned i tankbiler for videre distribusjon.

Prosessbeskrivelse

Flytende slam tilsettes polymer og sendes videre til sentrifuge for tørking. Transportskruen porsjonerer tørket slam ned i kammeret på slam-pumpen. Pumpens tilførsel stenges deretter av en spjeldventil.

Trykkluftventilen åpner for tilførsel av komprimert luft fra trykktank med arbeidstrykk på 1,9 bar. Det tørkede slammet komprimeres på grunn av diameterreduksjonen i røret til pumpen, og blåses deretter ut via tilførselrør til oppbevaringssilo.

Mengden trykkluft blir styrt ved hjelp av en trykkføler som er montert på tilførselsrøret. Når trykkføleren viser null bar, indikerer dette at slammet har nådd siloen. Da åpnes spjeldventilen og ny porsjon blir tilført. Overskuddsluft føres ut gjennom utlufting i toppen av siloen.

  • Morten Kirkhus

    Morten Kirkhus

    mk@axflow.no

    +47 22 73 67 05, mob: +47 90 10 32 09

Top

SK trykkluftdrevet tørrslampumpe

SK luftdrevet pumpe for transport av avvannet kloakkslam fra sentrifuger og filterpresser

Top
Manufacturer Product
Manufacturer Product