Gruvnäring

Inom den svenska gruvindustrin finns en mängd mycket krävande applikationer. Utrustningen som används måste vara anpassad för det slitage, höga koncentrationer och den precision som karaktäriserar processerna såväl under som ovan jord.

Under jord
Gruvverksamhet under jord kräver att det slamhaltiga vattnet pumpas upp till dagen. Ofta rör det sig om höga uppfordringshöjder, vilket ställer stora krav på pumparnas pålitlighet och motståndskraft mot slitage.   

Vattnet renas ofta från fasta partiklar och det ”rena” vattnet pumpas fördelaktigt med högtryckspumpar medan slammet pumpas separat med till exempel excenterskruvpumpar från Mono, eller slangpumpar från realax.

Efter sprängning säkras berget genom att betong injiceras i borrhålen. Betongen används också för att försäkra berget för att undvika fallande stenar. För pumpning av denna betong är Mono excenterskruvpumpar optimala.

varkanvihjalpadig-flowchart

Ovan jord
I anrikningsverken separeras mineral från malm. Detta görs genom krossning och finmalning, följt av en process där mineralerna urskiljs genom till exempel flotation eller magnetisk separation.

Slutprodukten från järnanrikningsverken är pellets som levereras till stålverken. Pellets kan ytbehandlas med lera, för att effektivisera processen i stålugnarna. Det slitande ytbeläggningsslammet kan med fördel pumpas med Mono excenterskruvpumpar  eller realax slangpumpar.

Realax slangpumpar som hanterar höga koncentrationer och låga flöden.

För att få en hanterbar slutprodukt måste koncentraten avvattnas. Detta görs genom förtjockning och filtrering. För maximal förtjockning krävs noggrann kontroll av förtjockarunderloppen. Även för detta ändamål är excenterskruvpumpar från Mono och slangpumpar från realax optimala tack var deras förmåga att hantera höga koncentrationer och fasta partiklar. 

Filtrering
Vid filtreringssteg kan exempelvis vakuumpumpar från NASH och kompressorer från Gardner Denver användas för att separera/ filtrera de olika metallerna – exempelvis järn, koppar, zink , nickel och Cobolt - till säljbara metallprodukter.

Filtrering är en process för att separera fram fast material partiklar från en vätskeformig slam från kvarnarna . Alla former av filtrering kräver en tryckskillnad över ett filter/membran för att få vätskan att filtreras bort. I vissa processer appliceras ett vakuum på undersidan av bandfilter för att dra vätskan igenom. I andra processer tillämpas en vakuum vid sidan av diskfilter. Gardner Denver och Nash levererar vakuumpumpar och kompressorer för alla typer av vakuumfiltreringsprocesser.

AxFlow har många års erfarenhet av industri-och filtreringsprogram och produkterna vi erbjuder uppfyller de höga krav som krävs. Det finns även möjlighet för oss att ge lokalt stöd för installation, driftsättning, förebyggande underhåll och service.

Vattnet som används i olika processer återvinns oftast och pumpas sedan återigen in i processen. Det rör sig om stora mängder vatten och för detta krävs pumpar med hög verkningsgrad och kapacitet för stora flöden.

Läs mer

Exempel på pumpar:

realAx IP50

Realax slangpumpar, även kallade peristaltiska pumpar, är utmärkta för att transportera en mängd olika vätskor effektivt med hög doseringsprecision.

2BE4 compressors Gardner Denver NASH vakuumpumpar och kompressorer är designade för att klara mångårig drift i krävande miljöer, såsom som papers-, kraft-, gruv- och kemisk processindustri.
 EZstrip_Pump

Monos excenterskruvpumpar finns i ett antal olika modeller och utföranden för att tillgodose industriprocesser inom de flesta sektorer. Med Mono-pumpar säkerställs ett friktionsfritt flöde och enkelt och snabbt underhåll.

Läs vår gruvbroschyr