Select country

Všeobecné obchodné podmienky

AxFlow s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
AxFlow s.r.o., so sídlom K Hrušovu 292/4, Praha 10, PSČ 102 00, IČ: 25606441

1. Úvodné ustanovenie

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sú vydané organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby AxFlow s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby so sídlom Zábranie 56, Hlohovec 920 01, IČ: 43 890 539 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trnava, oddiel Po, vložka 10150/T ( ďalej len "Predávajúci"), ako všeobecné obchodné podmienky podľa ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len "obchodný zákonník").

1.2. Tieto VOP upravujú predaj tovaru (ďalej len "tovar") Predávajúcim v Slovenskej republike a v zahraničí zo sortimentu Predávajúceho. Tieto VOP upravujú aj zhotovenie diela Predávajúcim ako zhotoviteľom (ďalej len "dielo").

1.3. Kupujúci (ďalej len "kupujúci") je osoba, ktorá je ako kupujúci uvedená v cenovej ponuke.

2. Kúpna zmluva, cenová ponuka

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď Predávajúcemu dôjde písomné potvrdenie (akceptácie) cenovej ponuky Kupujúcim v čase platnosti tejto cenovej ponuky. Písomná forma je zachovaná aj v prípade, že je táto cenová ponuka akceptovaná (potvrdená) emailom. Písomným potvrdením ponuky, Kupujúci súčasne potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, úplne s nimi súhlasí, bezvýhradne akceptuje a tieto Všeobecné obchodné podmienky sa stávajú súčasťou takto uzatvorenej kúpnej zmluvy. Písomným potvrdením (akceptáciou) cenovej ponuky sa rozumie aj písomná objednávka kupujúceho.

2.2. Ak Kupujúci v dobe platnosti cenovej ponuky túto ponuku písomne nepotvrdí, cenová ponuka Predávajúceho uplynutím tejto lehoty automaticky zaniká. Aj pred uplynutím lehoty je predávajúci oprávnený cenovú ponuku zmeniť alebo odvolať aj bez dôvodu, avšak len do okamihu potvrdenia cenovej ponuky Kupujúcim. Ak potvrdenie cenovej ponuky zo strany Kupujúceho obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia, odkaz na iné Všeobecné obchodné podmienky, či iné nákupné podmienky, alebo iné zmeny obsahu cenovej ponuky, má sa za to, že zmluva nebola uzavretá, ak predávajúci s obsahom takého potvrdenia cenovej ponuky nevyjadrí do 7 pracovných dní osobitný súhlas. K akýmkoľvek iným Všeobecným obchodným podmienkam, či nákupným podmienkam kupujúceho sa neprihladia a to ani vtedy, ak by tieto všeobecné obchodné podmienky kupujúceho, či iné nákupné podmienky kupujúceho vylučovali aplikáciu týchto podmienok predávajúceho. V prípade, ak predávajúci zaslal kupujúcemu cenovú ponuku a kupujúci tuto ponuku akceptuje zaslaním vlastnej objednávky, avšak v tejto objednávke uvedie akékoľvek iné údaje, než sú v cenovej ponuke predávajúceho (napríklad platobné podmienky, výška kúpnej ceny, dátum splatnosti, dodacie podmienky, odkaz na iné Všeobecné obchodné podmienky apod.), tak k takýmto údajom zmeneným kupujúcim sa neprihliada a zmluvné strany sa dohodli, že rozhodujúce sú len a výhradne údaje uvedené v cenovej ponuke predávajúceho. V prípade, ak predávajúci akceptuje (potvrdzuje) ponuku kupujúceho, týka sa táto akceptácia (potvrdenie) výlučne predmetu kúpnej zmluvy (tovaru) a neprijíma akékoľvek iné podmienky uvedené v objednávke kupujúceho. I na takto vzniknutý zmluvný vzťah sa budú aplikovať podmienky predávajúceho uvedené v akceptácii (potvrdení) predávajúceho a bude sa riadiť týmito VOP.

2.3. Pri príprave cenovej ponuky Predávajúci predpokladá, že tovar, ak je určené miesto plnenia v Slovenskej (Českej) republike, bude tovar skutočne určený na použitie v Slovenskej (Českej) republike. Ak Kupujúci vykoná inštaláciu (použitie) tovaru v inej krajine, ako je miesto plnenia, zaväzuje sa Predávajúcemu uhradiť zvýšené náklady s tým spojené (napr. v prípade uplatnenia práva z vád a výjazdu technikov).

2.4. Cenová ponuka je Predávajúcim pripravovaná na základe zadania a podkladov Kupujúceho. Kupujúci zodpovedá za správnosť zadania a podkladov pre prípravu cenovej ponuky. V prípade, že sa ukáže, že zadanie a podklady pre prípravu cenovej ponuky dodané Kupujúcim neboli správne alebo úplné, nenesie predávajúci za túto skutočnosť žiadnu zodpovednosť a nie je to dôvodom k akejkoľvek reklamácii, uplatnenia práva z vád, ukončenie zmluvy, zmluvným pokutám, či akýmkoľvek kompenzáciám zo strany Predávajúceho voči Kupujúcemu, alebo tretím osobám. Predávajúci si vyhradzuje právo prípadnej tlačovej chyby v ponuke. Kupujúci je povinný uviesť mechanické a chemické vlastnosti čerpaného média, pre ktoré bude Tovar použitý v prípade neúplnej špecifikácie vlastností čerpaného média nenesie Predávajúci zodpovednosť za funkčnosť a životnosť predaného Tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že overil chemickú odolnosť navrhovaného materiálového prevedenia Tovaru a súhlasí s ním. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je tovar (ďalej len "tovar") Predávajúceho, špecifikovaný v cenovej ponuke Predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a Kupujúci sa zaväzuje tovar odobrať a zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu podľa dohodnutých podmienok.

2.5. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že minimálna hodnota objednávky Kupujúceho resp. uzatvorenej kúpnej zmluvy musí byť 100,- € bez DPH. V prípade, ak by objednávka Kupujúceho resp. Kúpna zmluva obsahovala cenu tovaru v nižšej hodnote ako 100,- € je Kupujúci povinný rozdiel medzi kúpnou cenou tovaru a sumou 100,- € uhradiť a to v lehote splatnosti kúpnej ceny tovaru samotného.

2.6. V prípade, že cenová ponuka obsahuje predávajúcim vytvorené technické riešenie, je takáto cenová ponuka duševným vlastníctvom predávajúceho a kupujúci sa zaväzuje nepoužiť túto cenovú ponuku za účelom dopytu u iných výrobcov/predávajúcich, prípadne nepoužije túto cenovú ponuku na vytvorenie vlastného technického riešenia. V prípade porušenia tohto ustanovenia zo strany kupujúceho, má predávajúci nárok na cenu za toto technické riešenie odpovedajúcu 15% z čiastky uvedenej v ponuke bez DPH. Túto cenu za technické riešenie je kupujúci povinný uhradiť do 15-tich dní od dňa podľa výzvy predávajúceho. Nárok na náhradu škody nie je uhradením ceny za technické riešenie dotknutý. Spôsobená vyčíslená škoda je splatná v lehote 15-tich dní od dňa doručenia výzvy kupujúcemu.

2.7. Odchylné ujedania v kúpnej zmluve, príp. zmluve o dielo (cenovej ponuke) majú prednosť pred úpravou obsiahnutou vo V0P.

3. Kúpna cena a Platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar v cenovej ponuke uvedenú kúpnu cenu (ďalej len "cena"). K cene je pripočítaná DPH v zákonnej výške.

3.2. Cena alebo jej príslušná časť bude uhradená bezhotovostným prevodom na bankový účet (ďalej len "Účet") Predávajúceho uvedený v daňovom doklade (faktúre) vystavenom predávajúcim.

3.3. Splatnosť ceny sa riadi podmienkami uvedenými v cenovej ponuke, alebo na predávajúcim vystavenej faktúre. Cena alebo jej príslušná časť sa považuje za uhradenú okamihom jej pripísania na účet.

3.4. Ak je v kúpnej zmluve uvedený spôsob úhrady - záloha (platba vopred), zaplatí Kupujúci kúpnu cenu na základe zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim. Ak bola dohodnutá platba vopred, predávajúci nie je povinný do zaplatenia dohodnutej platby dodať Kupujúcemu tovar.

3.5. Ak bol v kúpnej zmluve dohodnutý zabezpečovací platobný nástroj (napr. Bankové garancie, zmenka atď.) nie je predávajúci povinný do prijatia týchto úplných a presných dokladov dodať Kupujúcemu tovar.

3.6. Informácie o cenách sú považované za dôverné v zmysle § 271 Obchodného zákonníka.

3.7. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu pri oneskorenej platbe zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že v prípade nutnosti odoslania upomienky Predávajúcim Kupujúcemu z dôvodu omeškania s úhradou kúpnej ceny alebo iných záväzkov Kupujúceho, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu administratívny poplatok za prvú upomienku vo výške 40,- €. V prípade pred žalobnej výzvy odoslanej z dôvodu omeškania s úhradou kúpnej ceny, alebo iných záväzkov Kupujúceho právnym zástupcom Predávajúceho Kupujúcemu, je Kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu k rukám právneho zástupcu Predávajúceho náklady spojené s uplatnením spočívajúce v úhrade mimozmluvnej odmeny za právne zastúpenie Predávajúceho podľa Vyhlášky MS SR č. 655 / 2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, ktoré vzniklo v dôsledku omeškania s úhradou kúpnej ceny alebo iných záväzkov Kupujúceho.

3.8. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu ceny tovarov v prípade, ak v medziobdobí od spracovanie cenovej ponuky do dodania tovaru dôje k zmene kurzu amerického dolára, britskej libry, českej koruny, prípadne inej cudzej meny voči euru o viac ako 2%.

3.9. Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať kúpnu cenu alebo jej časť, alebo reklamovaný tovar určený na vrátenie pre akékoľvek dôvody, alebo tieto nároky jednostranne započítať a to vrátane nárokov z uplatnených vád (reklamácií). Strata, odcudzenie alebo poškodenie tovaru, ku ktorému došlo po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho ani uplatnený nárok z vád nezbavuje Kupujúceho povinnosti zaplatiť kúpnu cenu.

4. Dodanie tovaru, prechod nebezpečenstva škody na tovare, zodpovednosť za vady tovaru (reklamácie)

4.1. Ak nie je dohodnuté inak, je miestom plnenia miesto dodania uvedené v cenovej ponuke. Ak nie je miesto dodania v cenovej ponuke uvedené, je miestom plnenia sídlo Predávajúceho.

4.2. Dodanie tovaru na dohodnuté miesto je Kupujúci povinný zaistiť na svoje náklady a nebezpečenstvo, ak nie je písomne dohodnuté inak. Kupujúci sa zaväzuje, že odoberie tovar najneskôr do 7 kalendárnych dní po obdržaní výzvy od Predávajúceho. Ak Kupujúci po výzve Predávajúceho neprevezme tovar v lehote a na mieste dohodnutom v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený žiadať náhradu škody vzniknutej oneskoreným prevzatím; najmä môže predať tovar a žiadať rozdiel medzi pôvodne dohodnutou kúpnou cenou a čiastkou získanou za predaj tovaru a účtovať skladné vo výške 20,- € denne.

4.3. Dodacia lehota uvedená v kúpnej zmluve (cenovej ponuke) je platná v čase jej prípravy a môže sa meniť v závislosti od vyťaženia výrobných kapacít výrobcu v čase akceptácie ponuky. Predávajúci je povinný kupujúceho o tejto zmene informovať. Takáto zmena dodacej doby nezakladá žiadny nárok na ukončenie zmluvy, či akékoľvek zmluvné pokuty, kompenzácie pod.

4.4. Predávajúci je oprávnený, ak nie je dohodnuté inak, zaistiť dostatočné poistenie prepravy tovaru. Náklady na poistenie idú k ťarche Kupujúceho, ak nie je dohodnuté inak.

4.5. Ak si zmluvné strany nedohodli inak, je pri dodaní menšieho alebo väčšieho množstva tovaru, než ako bolo stanovené v zmluve, Kupujúci povinný v prípade dodania menšieho množstva tovaru takú dodávku prijať a v prípade dodania väčšieho množstva tovaru je prebytočné množstvo tovaru oprávnený odmietnuť.

4.6. Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu tovar v lehotách podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy, pokiaľ je Kupujúci v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby voči predávajúcemu; o dobu takéhoto omeškania sa automaticky posúva doba dodávky tovaru zo strany Predávajúceho.

4.7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho vždy okamihom nakládky tovaru v sídle Predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak.

4.8. Kupujúci prezrie tovar po prechode nebezpečenstva škody na tovare. Právo z vád tovaru kupujúci uplatní u predávajúceho bez zbytočného odkladu, a to:
- u zjavných vád, u odlišného množstva dodaného tovaru, u poškodenia tovaru spôsobeného pri doprave tovaru a na dodania iného tovaru do 24 hodín od prevzatia tovaru,
- u ostatných vád do 5 dní odo dňa, keď mohli byť zistené pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do 12 mesiacov od doby prevzatia tovaru,
- do konca záručnej doby pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka predávajúceho, ak bola táto záruka poskytnutá, alebo do skončenia lehoty na uplatnenie práva z vád tovaru.

4.9. V prípade uplatnenia práva z vád tovaru, je Kupujúci povinný Tovar Predávajúcemu doručiť na posúdenie
vád tovaru, ak sa nedohodnú strany inak.

4.10. Tovar dodaný Predávajúcim je opatrený originálnym štítkom Predávajúceho, obsahujúcim sériové číslo tohto tovaru. Odstránenie tohto originálneho štítku Predávajúceho má za následok neuznanie akejkoľvek prípadnej vady, či reklamácie.

4.11. Kupujúci je povinný užívať tovar v súlade s návodom na inštaláciu a údržbu. V prípade, že Kupujúci nerešpektuje odporúčania a informácie uvedené v návode na inštaláciu a údržbu, nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, vady či reklamácie.

4.12. V prípade, že v lehote na uplatnenie práva z vád tovaru (v záručnej lehote) Kupujúci vykoná akýkoľvek zásah (servis alebo opravu) tovaru, ktorú predávajúci klasifikuje ako neodborný zásah, budú akékoľvek práva kupujúceho z vadného plnenia na tovar neuznanie.

4.13. V prípade, že v rámci opravy (servisu) musí byť tovar, z dôvodu vykonania servisu či diagnostiky pre účely tvorby cenovej ponuky na servis rozobratý, bude predávajúci postupovať tak, že poškodené diely, ktoré sa vymenili v rámci servisu, budú uplynutím lehoty 1 mesiaca oddodania (fakturácia) vykonaného servisu zlikvidované, ak o ich vrátenie Kupujúci písomne nepožiada už pri objednaní servisu.

4.14. Kupujúci súhlasí s tým, že poškodený tovar Kupujúceho, na ktorá bola zaslaná Kupujúcemu cenová ponuka na opravu a zo strany Kupujúceho nedošlo k objednaniu servisu, alebo opravy, (uzavretie kúpnej zmluvy na nový diel), alebo písomnej žiadosti o zaslanie poškodeného tovaru späť bez opravy, bude v lehote 1 mesiaca od odoslania cenovej ponuky na opravu tovaru tento zlikvidovaný. Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade spätného zaslania tovaru bez opravy na jeho žiadosť, znáša náklady spojené s týmto spätným odoslaním a zaväzuje sa ich uhradiť v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

4.15. V prípade, ak je predávajúci prostredníctvom svojich zamestnancov, či iných poverených osôb účastný spustenia ( start – up) zariadenia ktorého súčasťou je predmet kúpnej zmluvy do prevádzky, nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za správne spustenie zariadenia ktorého súčasťou je predmet kúpnej zmluvy. Predávajúci rovnako nezodpovedá za akékoľvek ďalšie škody, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti so spustením zariadenia ktorého súčasťou je predmet kúpnej zmluvy.

4.16. V prípade, ak dochádza v prevádzkarni kupujúceho k postupnej montáži, či kompletácii systému z jednotlivých položiek, ktoré boli dodané predávajúcim a sú umiestnené v prevádzkarni kupujúceho, tak nebezpečenstvo škody na týchto veciach, ako aj i nebezpečenstvo straty týchto vecí, prechádza na kupujúceho v súlade s ods. 4.7, tohto článku.

5. Zmluva o dielo

5.1. V prípade, že predávajúci dodáva tovar ako súčasť diela a medzi Kupujúcim a Predávajúcim je uzatvorená zmluva o dielo, vzťahujú sa tieto VOP primerane aj na zmluvný vzťah vzniknutý z tejto zmluvy o dielo s odchýlkami stanovenými ďalej v týchto VOP, či právnych predpisoch.

5.2. Predmetom uzavretej zmluvy o dielo je záväzok predávajúceho ako zhotoviteľa pre Kupujúceho ako objednávateľa vykonať na svoje náklady a nebezpečenstvo dielo (ďalej len "dielo") a Kupujúci ako objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť cenu, špecifikovanú v cenovej ponuke Predávajúceho ako zhotoviteľa.

5.3. Ustanovenia článku 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 týchto VOP sa primerane použijú aj v prípade vzniku zmluvy o dielo medzi Predávajúcim ako zhotoviteľom a Kupujúcim ako objednávateľom. Pre prípad uzavretia zmluvy o dielo sa termínom "kúpna zmluva" rozumie "zmluva o dielo", termínom "kúpna cena" sa myslí "cena diela", termín "tovar" znamená "dielo". Predávajúci sa považuje za zhotoviteľa a Kupujúci je objednávateľom.

6. Výhrada vlastníctva

6.1. Predávajúci má vlastnícke právo k tovaru špecifikovanom v kúpnej zmluve až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar a všetkých splatných pohľadávok Predávajúceho. Kupujúci je povinný sa až do zaplatenia kúpnej ceny za tovar sa o tento starať, chrániť ho pred poškodením alebo odcudzením.

6.2. V prípade, že sa tovar stane súčasťou cudzej veci (nebude existovať ako samostatná vec) a vlastníkom tejto cudzej veci je Kupujúci, zaväzuje sa Kupujúci, že s takou vecou nebude do zaplatenia plnej Ceny akokoľvek disponovať (tj. najmä takú vec akokoľvek nescudzí ani neposkytne ako zaistenie).

6.3. Ak by sa tovar mal stať súčasťou veci, ktorá nie je vo vlastníctve Kupujúceho, ale je vo vlastníctve tretej osoby, je Kupujúci povinný na túto skutočnosť túto tretiu osobu, ako aj predávajúceho písomne upozorniť. V takom prípade je predávajúci oprávnený požadovať, aby cena bola uhradená pred dodaním tovaru, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na poskytnutie iného zaistenia.

6.4. Kupujúci je oprávnený tovar spracovávať aj pred prechodom vlastníckeho práva k Tovaru, a to spôsobom, ktorým nedôjde k narušeniu vlastníckeho práva Predávajúceho a / alebo k zníženiu hodnoty tovaru.

6.5. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli pre prípad, že je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, a disponuje s tovarom vo vlastníctve predávajúceho, má Predávajúci právo:
a) voľného vstupu zástupcov predávajúceho do nehnuteľností Kupujúceho a právo na sprístupnenie údajov o manipulácii s tovarom,
b) na akékoľvek výnosy Kupujúceho, ktoré mu v dôsledku neoprávnenej manipulácie a dispozície s tovarom vznikli až do zaplatenia všetkých pohľadávok Predávajúceho.
Pre tento prípad je dlžník Kupujúceho povinný plniť priamo Predávajúcemu a Kupujúci je oprávnený požadovať úhradu od dlžníka iba na účet Predávajúceho.

6.6. Ak Kupujúci poskytne Predávajúcemu dostatočnú zábezpeku či inak zaistí zaplatenie ceny a Predávajúci túto skutočnosť (tj. že mu bola poskytnutá dostatočná zábezpeka alebo inak zaistené zaplatenie ceny) písomne potvrdí, prechádza vlastnícke právo k Tovaru na Kupujúceho k okamihu podpisu písomného potvrdenia o tejto skutočnosti.

7. Zachovanie mlčanlivosti

7.1. Kupujúci je povinný dodržiavať obchodné tajomstvo Predávajúceho a zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, týkajúcich sa jeho obchodných záležitostí.

8. Ukončenie kúpnej zmluvy (zmluvy o dielo)

8.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy (zmluvy o dielo) v prípade, ak:
a) Kupujúci je v omeškaní s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku voči Predávajúcemu, alebo ak úverová poisťovňa odmietne poskytnúť dostatočný poistný limit pre poistenie pohľadávok voči Kupujúcemu;
b) na Kupujúceho sa začalo konkurzné konanie;
c) Kupujúci porušil kúpnu zmluvu inak, než podľa písmena a) a napriek výzve Predávajúceho k náprave, nenapravil toto porušenie ani v lehote 20 dní od doručenia výzvy.

8.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak:
a) Predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 90 dní;
b) na Predávajúceho bol vyhlásený konkurz;
c) Predávajúci porušil kúpnu zmluvu a napriek písomnej výzve Kupujúceho k náprave, nenapravil toto porušenie ani v lehote 20 pracovných dní od doručenia výzvy.

8.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho z dôvodu uvedeného v odseku 8.1., je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10% z dohodnutej kúpnej ceny tovaru podľa kúpnej zmluvy v prípade ešte nevyrobeného tovaru a zmluvnú pokutu vo výške 80% z dohodnutej kúpnej ceny už vyrobeného tovaru alebo tovaru, ktorého výroba už bola zahájená ktorého sa odstúpenie týka. Zmluvné strany považujú uvedené zmluvné pokuty za primerané a to s ohľadom na vysokú špecifickosť dodávaného tovaru (diela).

8.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho z iného dôvodu než je uvedené v bode 8.1., má Kupujúci právo na náhradu preukázaných viac nákladov, ktoré mu vzniknú v dôsledku odstúpenia, maximálne však do výšky 10% z hodnoty tovaru, ktorý bol predmetom ukončenej kúpnej zmluvy.

9. Riešenie prípadných sporov – Rozhodcovská doložka

9.1. Všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy rozhodne medzinárodný Rozhodcovský súd pri IAL SE, so sídlom v Bratislave, IČO: 44714181 (ďalej len "rozhodcovský súd"), a to jediným rozhodcom menovaným do funkcie predsedom rozhodcovského súdu. V konaní sa bude postupovať podľa Rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu, v znení publikovanom v Obchodnom vestníku. Miestom konania a doručovacou adresou rozhodcovského konania je sídlo IAL SE, Obchodná 39, 811 06 Bratislava.

10. Záverečné ustanovenia, Záväznosť všeobecných obchodných podmienok

10.1. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje prípadné pohľadávky za Predávajúcim proti cene za tovar alebo akékoľvek iné pohľadávky Predávajúceho za Kupujúcim vzniknuté na základe kúpnej zmluvy ani postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku za Predávajúcim tretej osobe.

10.2. Tieto Podmienky a právne vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky pri vylúčení aplikácie priamych kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného, hlavne. Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru zo dňa 11.4.1980 vrátane Dohovoru OSN o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru zo dňa 14.6.1974. Otázky výslovne neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito Podmienkami sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä obchodným zákonníkom.

10.3. Kupujúci v zmysle preberá nebezpečenstvo zmeny okolností.

10.4. Kupujúci a predávajúci, a predávajúci vystupujú v zmluvných vzťahoch ako podnikatelia.

10.5. V prípade, ak by niektoré z ustanovení týchto VOP bolo neplatné či neúčinné alebo sa stalo neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť či účinnosť ostatných ustanovení VOP. Tieto VOP a ich všetky zmeny vyžadujú písomnú formu, pričom strany vylučujú, že by k ich zmene mohlo dôjsť iným spôsobom ako písomne. To platí aj pre vzdanie sa požiadavku na písomnú formu.
10.6. Ak v rámci výmeny prejavu vôle medzi Kupujúcim a Predávajúcim, Kupujúci bude viazať svoj prejav vôle na ním predložené obchodné podmienky, majú ustanovenia týchto VOP, prednosť pred obchodnými podmienkami Kupujúceho, ktoré sa nepoužijú a neprihliada sa k nim ani vtedy ak by tieto podmienky kupujúceho aplikáciu týchto VOP vylučovali. Ak by Kupujúci trval na použití im predložených obchodných podmienok, nedôjde k uzavretiu žiadnej zmluvy.

10.7. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 2. 2019.