Select country

Kontakt

jak fungují kapalinokružné vývěvy

Kapalinokružné vývěvy jsou nejrozšířenějším typem vývěv díky jednoduché konstrukci a celkové spolehlivosti provozu. Tento článek vysvětluje princip činnosti a určitá aplikační úskalí.

Kapalinokružné vývěvy pracují na kapalinokružném principu. Vývěva se skládá z válcovitého pouzdra, ve kterém se otáčí rotor s pevnými lopatkami. Rotace rotoru vytvoří odstředivou silou kapalinový kruh který zajistí těsnost po obvodu pouzdra. Mezi lopatkami dochází ke kompresi plynu díky zužujícímu se prostoru mezi lopatkami a kapalinovým kruhem. 

Kapalinokružné vývěvy se konstrukčně dělí dle počtu stupňů na vývěvy jednostupňové a vícestupňové. Nejčastější jsou vývěvy jednostupňové.

vliv servisní kapaliny

Stěžejní je pro správnou funkčnost kapalinokružné vývěvy dostatečný přísun servisní kapaliny o správné teplotě.

Pokud je poddimenzované přívodní potrubí servisní kapaliny, může se stát, že vývěva nedokáže přisát dostatečné množství kapaliny a nezvládne se vytvořit potřebný kapalinový kruh, který je základem funkčnosti stroje.

Při průchodu vývěvou se servisní kapalina ohřívá, protože se do kapaliny přenáší teplo vzniklé prakticky izotermickou kompresí plynu. V systémech s recirkulací servisní kapaliny je tak nutné tuto kapalinu průběžně chladit. Teplota servisní kapaliny ve vývěvě má totiž zásadní vliv na pracovní bod vývěvy (mbar-m3/h). S chladnější servisní kapalinou lze dosáhnout hlubšího vakua. 

 

VAKUOVÉ SYSTÉMY

Ohřev servisní kapaliny průchodem vývěvou a zároveň závislost výkonu vývěvy na její teplotě většinou nutí vývěvy k dalším souvisejícím zařízením. Dle nakládání se servisní kapalinou se vakuové jednotky (systémy) dělí na tytp typy:

OTEVŘENÝ SYSTÉM (BEZ CIRKULACE)

Nejjednodušším řešením je vývěvě přivést zdroj chladné servisní kapaliny (např. studené vody) a po průchodu ji všechnu odvést pryč. Toto řešení je ale nejnáročnější na provozní náklady a v praxi se objevuje zřídka.

UZAVŘENÝ SYSTÉM (S CIRKULACÍ)

Pokud naopak chceme veškerou servisní kapalinu zachovat a po průchodu vývěvou znovu využít, je nutné ji po odseparování z plynného média ochladit v tepelném výměníku, aby se teplota kapaliny vstupující do vývěvy držela konstantní. Celé řešení takovéto vakuové jednotky potom sestává ze separační/zásobní nádrže na servisní kapalinu a tepelného výměníku. 

 

Kontaktujte nás