Select country
Kontakt oss

Moivac - sikrer miljøet på rigger og plattformer!

onsdag 21. oktober 2015

Fjerning av mud, eller borevæske som det også kalles, med innhold av borekaks på offshore olje- og gassrigger har, i likhet med avløpsvann, alltid vært et problem for riggoperatører. En gang var det vanlig praksis innen olje- og gass-bransjen å kvitte seg med skittent vann, oljesøl, kjemikalier og mud som samlet seg på plattformdekkene, ved å spyle det hele rett ut i sjøen. Man har etter hvert blitt mer oppmerksom på den negative miljøeffekten dette kan ha for sjøvannskvaliteten og forurensningen av havbunnen, og derfor er det ikke lenger tillatt å kvitte seg med avfall på denne måten.

En direkte følge av nye miljøhensyn og endret miljølovgivning er utviklingen av teknologi som rengjør dekk og fjerner borevæske med innhold av borekaks på en sikker og økonomisk måte. Ansamlingen av slike væsker på dekk kan være en risiko for arbeiderne, mens sammensetningen utgjør et miljøproblem med tanke på avhending. Til å begynne med løste man utfordringen med rengjøring av borerigger ved å fjerne avfallsmaterialer fra riggen, for deretter å rengjøre dem på land før endelig avhending. Denne løsningen har imidlertid alltid vært forbundet med høye kostnader, fordi store mengder avfall må transporteres sjøveien til landbaserte anlegg.

I løpet av de siste 25 årene har det kommet en rekke nye løsninger og OE Solutions, som i 2013 ble kjøpt opp av AxFlow AS, ble pionerer innen utvikling av rengjøringssystemer for borerigger, da de lanserte Moivac-enheten allerede på begynnelsen av 1990-tallet. Ved hjelp av en vannkjølt kompressor kunne den første generasjonen suge opp inntil 3000 liter avfall til en oppsamlingstank for endelig avhending på land.

Selv om dette viste seg å være en suksess, førte det presserende behovet for minimering av gulvplass til utviklingen av en andregenerasjonsenhet som var mer kompakt, modulbasert og montert på meier, og etter hvert har det kommet enda flere modeller med større motorer og vakuumpumper med stor kapasitet. Tankkapasiteten til de siste Moivac-enhetene WPT480 og WPT720 er redusert til 1100 liter, og pumpekapasiteten er økt til henholdsvis 9700 og 14200 liter per minutt.

Redusere kostnader

Mud, som er en viktig bestanddel ved boring, må transporteres til borerigger og blir til avfall umiddelbart etter bruk, fordi det inneholder borekaks og annen forurensning. På grunn av den lave oljeprisen og fokuset på kostnadskutt som for tiden tynger olje- & gassektoren, er kostnadene ved transport av borevæske til og fra borerigger satt under lupen. For å kunne effektivisere innså man at det var nødvendig å se på muligheter for å redusere mengden mud som ble transportert fra land til borerigger, og også muligheter for å redusere mengden avfall som måtte fjernes.

Løsningen var å utvikle en teknologi for å mudmiksing offshore og resirkulering av borevæsken så snart den hadde vært brukt ved boring, for dermed å redusere både påkrevd mudmengde og den genererte avfallsmengden. Et nøkkelelement i denne løsningen var Moivac riggrengjøringssystem, som suger opp borevæsken og annet flytende avfall fra dekk for resirkulering.

Moivac-systemet

Sammenlignet med andre systemer er Moivac en kompakt, modulbasert rammeenhet som består av en elektrisk motor, oppsamlingstank, kompressor, vakuumpumpe, sugeslange og kontrollpanel. En "lavnivåbryter" i oljetanken stopper enheten automatisk når oljenivået faller under minimumsnivået. I kjøletanken er det også en temperatursensor som hindrer at enheten overopphetes. Tyngdekraften sørger for maksimal sugehøyde og pumpeavstand/-høyde, med en sugehøyde på 9 m og en vertikal blåsehøyde på 15 m. For større tømmehøyder kan en spesialtilpasset pumpeenhet monteres, slik at det vertikale trykket økes til 65 m.

Det er mulig å skape tilstrekkelig sug også ved mye lengre avstander, ved å "injisere/lekke" den riktige luftmengden i sugeslangen. Alle tetninger, lagre og gummipakninger er mudbestandige og egnet for håndtering av kjemikalier, og Moivac kan dermed benyttes til en rekke typer avfallsvann og spill.

Når Moivac startes, må innløpsventilen være åpen for suging (vakuum) fra dekk eller tanksumper på riggen og til oppsamlingstanken. Sugefunksjonen besørges av kompressoren, som drives av en elektrisk motor på 30/35 kW. Når tanken er full, vil en flottør stoppe suget fra kompressoren. Innløpsventilen lukkes, kompressoren slås av for å slippe ut trykket og utløpsventilen åpnes for å tømme tanken. For å hindre at faststoff og borekaks avsetter seg i tanken, bør tanken tømmes etter hvert skift.

Moivac-enheten er satt sammen av moduler og er dermed godt egnet for løfting og plassering på riggen og kan enkelt flyttes rundt etter behov. Alle enheter kan tilpasses etter kundens behov og er grundig testet i selskapets produksjonsanlegg i Sandnes i henhold til alle relevante internasjonale standarder.

I takt med at det legges stadig større vekt på å redusere driftskostnader og oppfylle miljøforskrifter, oppleves en stadig større etterspørsel etter Moivac riggrengjøringssystem, ikke bare fra Nordsjøen, men også på offshore-felt over hele verden.

Av: Bryan Orchard

MOIVAC Vacuum Unit Brochure

Kompakt, robust og effektiv støvsuger for riggrengjøring i tanker og på dekk.

Les mer om riggjengjøringssystemet MOIVAC
Idar Grødem
Daglig leder | Safe Supply AS