Select country

GENERELLE SALGS - og LEVERINGSBETINGELSER – KSP 202 21.4.2005.

Org. nr: NO 918 210 997 MVA

1. Priser: Dersom annet ikke er oppgitt i tilbudet er tilbudet gyldig og dermed bindende i 4 uker fra tilbudsdato. Vi forbeholder oss retten til å justere prisene dersom endring av valutakurser, offentlige avgifter, fraktsatser og materialpriser i tiden mellom tilbud og levering overstiger  2 %. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt valutareguleres ordren på fakturadato. Ordrens omfang blir den som er spesifisert i vår ordrebekreftelse, og forandringer må bekreftes skriftlig.
Hvis annet ikke er nevnt, forståes prisene: Ex works Oslo, eksklusive merverdiavgift, miljøavgift og nødvendig emballasje.
2. Leveringstid: Oppgitt leveringstid er etter beste skjønn og basert på oppgaver fra våre leverandører. Vi kan ikke overta ansvar for forsinket levering som skyldes forhold som vi ikke kan påvirke. F. eks feil, forsømmelighet og lignende fra våre leverandørers eller transportselskapers side. En mulig transportforsinkelse fra vårt lager til kjøper, gir ikke rett til betalingsutsettelse.
3. Forsendelse/Mottak: All forsendelse skjer for kjøperens regning og risiko. Dersom emballasje, frakt og forsikring m.v. er medtatt i vårt tilbud, er disse ikke bindene, men blir å regulere etter de forandringer som måtte være skjedd inntil levering finner sted. Emballering blir utført så omhyggelig som vanlig erfaring har vist nødvendig for den aktuelle fraktrute. Kjøper/ mottaker har plikt til, ved mottakelsen å kontrollere at varen er riktig i h.t. bestillingen. Reklamasjon som følge av transportskade må skje uten unødig opphold til transportør og vår logistikkavdeling, dog senest innen 8 dager etter varens mottakelse. Ved feilleveranse dekker vi fraktomkostninger på billigste måte i forbindelse med byttet.
4. Følgeskader: Vi overtar intet ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli voldt p.g.a. forsinket levering, feil eller mangler ved varen. Vi overtar heller intet ansvar for konstruksjoner som er bestemt av kjøper, eller for skader eller feil som skyldes ytre påvirkninger, ulykker, mangelfull skjøtsel, overbelastning, naturlig slitasje eller reparasjoner utført av kjøper eller ikke-autorisert personell uten at dette har skjedd med vårt skriftlige samtykke.
5. Betalingsbetingelser: Ved kreditsalg er vår generelle betalingsbetingelse netto pr. 15 dager.
Ved overskridelser av kredittiden belastes renter med 8,75 % p.a. fra forfallsdato.
6. Garanti/Reklamasjon: Garantitiden er 12-tolv-måneder fra leveringsdato mot material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien forutsetter at varene er betalt som avtalt. Forbrukerkjøper må reklamere innen de tidsfrister som følger kjøpslovens §52-54. Ved handelskjøp begrenses toårsfristen etter kjøpslovens § 54 til 12 måneder. Deler som går i stykker p.g.a. material- og/eller fabrikasjonsfeil, blir erstattet gratis mot innsendelse av de brukte deler. For erstatningsdelene betaler kjøperen normalt alle fraktomkostninger og eventuell toll. Demontering og montering av reklamerte deler inngår ikke i garantien. Det må tydelig fremgå av den innsendte del, at skaden virkelig skyldes fabrikasjons- eller materialfeil. Noen annen erstatning enn ovenfor nevnt gis ikke.
For elektriske og andre motorer gis samme reklamasjonsbetingelser som av motorfabrikkene. Ved oppmontering av automatiske anlegg uten sikring eller bryter for beskyttelse av motoren bortfaller enhver reklamasjonsadgang. Vi fraskriver oss alt ansvar for uhell, beskadigelse, e.l. som skyldes alminnelig slitasje, anvendelse av dårlig eller feil smøremateriell, uriktig behandling, overbelastning eller lignende. Forandres eller repareres den leverte vare innenfor reklamasjonstidens utløp bortfaller reklamasjonsadgangen. Det samme gjelder hvis den medfølgende monterings- og bruksanvisningen ikke følges, så vel under monteringen og igangsettingen som etter at anlegget er satt i drift. Kostnader for besiktelse på stedet betales etter avtale. En uvesentlig mangel berettiger ikke til forlenget garantitid.
7. Retur: All retur skal være skriftlig avtalt med returnummer og referanse til vårt ordre- fakturanummer. Bare lagerførte standardvarer i uåpnet originalemballasje kan godtas i retur innen 1-en-måned fra leveringsdato. Returgebyr belastes med 25 %av varens fakturaverdi.
8. Installasjon: Eventuell installasjon, i gangkjøring og opplæring er ikke inkludert i leveransen uten spesiell avtale.
9. Panterett: Varene forblir selgers eiendom inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger fullt ut er betalt. Salgspant er tatt i varene i medhold av pantelovens § 3-15.
10. Avvik: Vi kan ikke gjøres ansvarlig for avvik i ytelser, illustrasjoner, oppgaver over vekt, dimensjoner eller lignende, uten at disse er spesielt bekreftet, da dette er oppgaver fra våre leverandører.
11. Force Majeure: Den part som vil påberope seg Force Majeure skal straks gi den annen part varsel om en slik situasjon. Hvis en Force Majeure situasjon fortsetter uten avbrudd i 30 dager eller mer, skal hver av partene ha rett til å heve kjøps avtale ved å gi skriftlig varsel til den annen part.
12. Muntlige eller telefoniske avtaler: Alle avtaler blir kun gjeldene etter at de er skriftlig bekreftet.
13. Eventuelle avvik: Alle avvik fra disse generelle salgs- og leveringsbetingelser skal være skriftlig avtalt.
14. Tvister: Eventuelle tvister under denne avtale skal så vidt som mulig søke løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom slike forhandlinger ikke fører fram, avtales Oslo Byrett som verneting for en rettstvist. Norsk rett kommer til anvendelse i enhver tvist.

Produktforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Partiklenes karakter
Produktet skal bli
Spesielle krav
Serviceforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Service-type
Litteraturforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Ønsket litteratur
Reserverdelsforespørsel

STEP 2/3 - Detailed information

Please provide us with as much information as needed to help you better.

Kontaktinformasjon
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlows database og CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image