Select country
Kontakt oss

Uttalelse angående (Announcement regarding) Corona-virus/ COVID-19

fredag 13. mars 2020

Oppdatert: 25. mars 2020 kl 13.00

Update: March 25th 2020 13.00 PM

Kjære kunder og samarbeidspartnere

AxFlow og våre datterselskaper ønsker å ta vår del av ansvaret for å hindre videre spredning av Korona-viruset/ COVID-19/ SARS-CoV-2. Vi har iverksatt en beredskapsplan i overensstemmelse med myndighetenes og Folkehelseinstituttets (FHI) iverksatte lover og retningslinjer. Så langt det er mulig går vår drift som normalt.

Inntil videre unngår ansatte i AxFlow alle jobbrelaterte reiser og fysiske møter. Nødvendige møter vil likevel kunne bli avholdt ved bruk av installert videokonferanseutstyr. Vårt lager og servicepersonell opererer som normalt, men med nødvendige ekstra hensyn. Vi har også løpende dialog med vår konsernledelse og våre leverandører.

Status i dag er at alt fungerer som normalt hos våre leverandører og deres fabrikker. USA har innført sterke begrensninger i flytrafikkene mellom USA og Europa og dette vil sannsynligvis medføre noe lengre leveringstider på produkter fra USA. Vi anser oss selv som godt rustet for sikre leveranser fremover ut ifra det vi vet i dag.

Uansett hvor godt forberedt vi og våre leverandører er, vil vi likevel gi deg som kunde noen anbefalinger for å sikre din varetilgjengelighet:

  • Planlegg innkjøp av varer og tjenester så tidlig som mulig. Dette gir økt forutsigbarhet og mulighet for god planlegging for begge parter.
  • Da konsekvensene av de iverksatte tiltakene mot spredningen av viruset enda er noe usikre, kan det være lurt å beregne noe lengre leveringstider enn normalt.
  • Vær oppmerksom på at skaffevarer kan få endrede leveringstider om situasjonen endrer seg hos våre leverandører.

 

*Onsdag 25. mars: Noen få av våre leverandørers i Europa har midlertidig stengt til første uke etter påske. Vi gjør oppmerksom på at vi har en viss lagerbeholdning av produkter fra disse, og ellers forventer å kunne levere alt så raskt som mulig etter at de åpner igjen. Vi gjør også oppmerksom på at vi i stor grad kan tilby solide alternativer for varer som kan bli midlertidig utilgjengelig. Kontakt produktansvarlig for leverandøren du er usikker på hvis du har spørsmål. Kunder med pågående leveranser vil bli kontaktet fortløpende hvis deres bestilling påvirkes.

//

Dear customers and partners

AxFlow and our subsidiaries would like to inform you about potential changes to our service while we are taking precautions to prevent the further spread of the Corona virus / COVID-19 / SARS-CoV-2. We have implemented a contingency plan in accordance with the laws and guidelines of the authorities and the Public Health Institute (FHI). We are doing our best to ensure that operations are unaffected as much as possible.

Thus far, AxFlow employees are avoiding all work-related travel and physical meetings but meetings can be held as necessary using video conferencing equipment. Our warehouse and service personnel are operating as normal, albeit with the necessary extra precautions.

We have an ongoing dialogue with our corporate management as well as our suppliers. Today's status is that everything is working as normal at our suppliers and their factories. The United States has imposed severe restrictions on air traffic between the United States and Europe, and this will likely result in extended delivery times for products from the United States. We consider ourselves well-equipped to secure deliveries in the future based on what we know today.

Nonetheless, we would like to give you some recommendations to ensure the best product availability:

  • Schedule purchases of goods and services as early as possible. This provides increased predictability and opportunities for good planning for both parties.
  • Since the consequences of the measures taken against the spread of the virus are still somewhat uncertain, it may be wise to expect longer delivery times than usual.
  • Please note that delivery times for certain items may have to be modified if the situation changes with our suppliers.

 *Wednesday March 25th: A few of our suppliers in Europe is temporarily closing down their factories until after Easter. Please note that we have stocked up our warehouse to a certain level, and otherwise expect to be able to deliver everything as soon as possible after they open again. Please also note that we can offer solid alternatives for products that may be temporarily unavailable. Contact our product manager for the relevant supplier if you have any questions. Customers with active purchase orders will be contacted  if their order is affected.

Gunnar Ødegård
Administrerende direktør