Select country
Kontakt oss

AxFlow har utstyr til karbonfangst i norsk industri

onsdag 10. mars 2021

Karbondioksid (CO2) er et biprodukt fra en rekke produksjonsprosesser. Norges CO2-utslipp er høyest innen olje- og gassutvinning, industriprosesser, kysttrafikk og fiske. CO2 regnes som den av klimagassene som har størst påvirkning på menneskeskapte klimaendringer. Fangst og lagring av karbon er en av få teknologiske løsninger som kan bidra til en betydelig reduksjon i utslipp fra industrielle virksomheter.

Bildekilde: Scottish Carbon Capture & Storage

Hva er CCS? Hva er karbonfangst?

Karbonfangst og -lagring (Carbon Capture & Storage, CCS) er en teknologi som kan fange opptil 90% av karbondioksidutslippene (CO2) som produseres ved bruk av fossile brensler i strømproduksjon og industrielle prosesser. Denne teknologien forhindrer CO2 i å bli sluppet ut i atmosfæren og lagrer den i stedet permanent under bakken.

FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) har anbefalt en reduksjon på 50 til 85% av de globale klimagassutslippene fra 2000 til 2050. Dette betyr at vi må lagre milliarder av tonn CO2 hvert år. CCS er anerkjent som en viktig, velprøvd teknologi for å oppnå dette ambisiøse målet for utslippsreduksjon og redusere klimagassutslipp over hele verden.

Flere utfordringer må overvinnes før karbonfangstteknologi kan distribueres i stor skala, men det pågår omfattende forskning, testing og utvikling innen alle områdene, og forbedringer rapporteres kontinuerlig.

Hvordan fungerer karbonfangst/CCS?

Karbonfangst (CSS) inebærer tre hovedtrinn.

  1. Fangst: Separasjon av CO2 fra andre gasser produsert ved store industrielle prosessanlegg som kull- og naturgassfyrte kraftverk, stålverk, sementanlegg og raffinerier.
  2. Transport: Når den er separert, komprimeres CO2 og transporteres via rørledninger, lastebiler, skip eller andre metoder til et egnet sted for lagring.
  3. Lagring: CO2 injiseres i dype underjordiske fjellformasjoner, vanligvis på en kilometers dybde eller mer, der den lagres permanent.

Karbonfangst i Norge

Havbunnen utenfor kysten av Norge er godt egnet til å lagre CO2, og vi kan potensielt lagre tilsvarende 1000 år med norske utslipp under Nordsjøen.

I Norge har det foregått forskning og utvikling innen karbonfangst i 20 år. Olje- og energidepartementet har i samarbeid med norsk industri sørget for at vi i Norge er en ledende aktør innen utvikling av teknologi og metoder for karbonfangst og -lagring. I dag er flere større prosjekter og aktører godt i gang med videreutvikling av CCS i Norge.

AxFlow leverer i dag pumper og ventiler til forskning innen og arbeid med karbonfangst i norsk industri

Utslipp fra store industrianlegg på land (sement og avfall til energi) fanges opp ved hjelp av amin- eller ammoniakkteknologi og transporteres i form av flytende CO2 på skip til et mottaksanlegg nordvest for Bergen. Herfra pumpes utslippene gjennom rørledninger til en fjellformasjon tre kilometer under havbunnen for sikker og permanent lagring. Dette oppsettet er en unik løsning og muliggjør innkvartering av store CO2-volumer - fra hele Europa - som ellers ville blitt sluppet ut.

AxFlow og vårt datterselskap Process Partner leverer en rekke produkter til dette arbeidet, deriblant, pumper, ventiler og instrumentering. Nedenfor finner du et utvalg av produktene som er installert i og i bruk under utviklingen av CCS i Norge.

 

Kilder/mer lesning:

illustrasjon: Scottish Carbon Capture & Storage

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/

https://www.ipcc.ch/sr15/

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fns-klimapanel-ipcc/rapporter-og-faktaark/sjette-hovedrapport/spesialrapporten-om-15-grader/

https://www.tu.no/emne/teknologisenter-mongstad

https://www.carbonbrief.org/everything-you-wanted-to-know-about-ccs-but-were-afraid-to-ask

 Asle Løtveit
Produktansvarlig Hidrostal
Frederick Opper
Produktansvarlig SPX Flow Waukesha Cherry-Burrell
Jarle Fosse Refsdal
Business Development Manager