Select country

Mono EZstrip Transferpump | Förtjockat slam (6-9% TS)

den 21 april 2015

För att utöka kapaciteten vid slamjäsningen sökte en VA-anläggning tre nya skruvpumpar.

Det mekaniskt förtjockade slammet med 6–9 % torrsubstans matas till jäsningstanken med 30 m³/h, vid ett nominellt tryck på 10 bar. Tryckbelastningen på 12 bar var viktig, liksom andra egenskaper som att underhåll och inspektioner ska vara enkla att utföra, eftersom det nötande mediet sliter på utrustningen.

Mono EZstrip uppfyller båda dessa villkor. Eftersom sugkammaren är lätt att ta bort kan man inspektera de roterande delarna inom en minut. Statorn och rotorn kan till och med bytas inom 10 minuter, utan att pumpen behöver demonteras ur rörsystemet. Dessutom används en stator och rotor av standardtyp, vilket betyder att man inte behöver begränsa tryckkraften eller förkorta tidsintervallet mellan servicetillfällena. Eftersom VA-anläggningen redan hade erfarenhet av Mono EZstrip inom andra användningsområden var beslutet lätt att fatta.