Select country

Minimalt underhåll med SK Pumpen

den 20 oktober 2016

Transport av avvattnat avsloppsslam i reningsverk.

SK Pumpen används för transport av avvattnat avloppsslam från centrifuger och filterpressar i reningsverk. Systemet är slutet utan kontakt mellan pumpen och media i enlighet med god säkerhet och arbetsmetoder. Det ger en mycket renlig arbetsmiljö i normalt mycket illaluktande och lortiga miljöer.

SK Pumpen är en norsk uppfinning och patenterad produkt, baserad på erfarenheterna med transport av avvattnat slam. Det är en luftdriven pump som har en unik förmåga att transportera avloppsslam med hög torrhalt oberoende av viskositet.

SK Pumpen kommer färdigmonterad och kan enkelt monteras mellan avvattningsenhet och tryckrör till deponi. I slutfasen av slamhanteringen vid de kommunala reningsverken när man pumpar från avvattningen till någon typ av lagringstank eller silo kan det idag uppstå stora problem med pumpningen. Idag används främst excenterskruvpumpar som i de flesta fall fungerar bra. Vid höga torrhalter är kolvpumpar eller transportband en bättre lösning, men till hög investeringskostnad.

Hög torrhalt
– Idag finns en strävan att få slammet så torrt som möjligt. Högre torrhalt medför minskat energibehov i de efterföljande stegen. Transportkostnaderna till exempel är direkt proportionerligt med torrhalten. Minskade transporter medför minskade CO2-utsläpp. Vid rötning ger en hög torrhalt lägre förbrukning av uppvärmningsenergi och ökar kapaciteten då en större mängd organiskt material förs in i rötkammaren, säger Håkan Bjernér, affärsutvecklare vid AxFlow Holding AB, som marknadsför SK Pumpen.

– Tekniskt sett går det avvattna slammet bättre med effektivare centrifuger, filterpressar, termisk avvattning med mera. Problemet kommer i nästa steg när man ska pumpa det hela. Det kan uppstå problem med pumpningen när man avvattnar slammet för mycket och vid längre transportlängder, förklarar Håkan Bjernér.
AxFlows lösning på detta är SK Pumpen, som inte alls påverkas av torrhalten och dessutom är oberoende av viskositeten. – Vi har idag 14 pumpar installerade i olika referensanläggningar som alla går utan problem. SK Pumpen består av bara fyra huvudkomponenter. Även om SK Pumpen är något dyrare blir återbetalningstiden relativt kort eftersom reservdelskostnaderna blir väsentligt mycket lägre. Sett ur ett totalt livscykel- och hållbarhetsperspektiv ger det också stora fördelar med färre komponenter, inte minst ur tillverkningssynpunkt.

Återvinning av material är också en aspekt ur hållbarhetssynpunkt. SK Pumpen marknadsförs i Sverige av AxFlow som är specialiserade på industripumpar, specialpumpar, pumpsystem och tillbehör inom processindustrin. Företaget levererar högpresterande, kostnadseffektiva och driftsäkra utrustningar för flödeshantering från världsledande tillverkare, något som garanterar hög teknisk standard och produktkvalitet.

9 reningsverk
SK Pumpen introducerades 2007 och idag har 14 pumpar installerats i nio reningsverk, varav två i Sverige.
– SK Pumpen ger direkta kostnadsbesparingar, framför allt minskar reservdelskostnaderna. Vid en anläggning i Norge minskade reservdelskostnaderna från 240000 kronor per år till under 2000 kronor per år. Eftersom vår pump drivs med kompressor ökade däremot kostnaderna för extra service av kompressorerna med cirka 4-5000 kronor per år i form av utbyte av filter och olja, säger Håkan Bjernér.

SK Pumpen finns i tre olika storlekar, SK 200, SK 300 och SK 400. Applikationen, flödet och tryckhöjden avgör vilken pump som är lämplig. – SK Pumpen har en väldigt lång livslängd och har inga rörliga delar. Den enda detalj som rör sig är en ventil som öppnar och stänger för inkommande slam till pumpen. Det enda vi har gjort med den pump som har gått i sju år är att vi har fått byta gummipackningen i ventilen två gånger.
– Vi är alltid med vid nyinstallationer och ser till att pumpen blir installerad, intrimmad och klar, avslutar Håkan Bjernér.

FAKTA

Fördelar med SK Pumpen

  • inga roterande delar
  • inga tätningar
  • inga lager
  • inget smörjmedel eller oljebad
  • låg energiförbrukning
  • platsbesparande
  • minimalt inderhåll
  • möter miljö, hälso- och säkerhetskrav

AV BJÖRN ASPLIND